Global Solutions

Easy to Remember

Read more →

Vision. Mission. Strategy

Time To Change

More Info

SYSTÉM TALGAR SLOVENSKO

Návrat k pôvodnému zdroju

 YOGA QIKUNG A STARÉ TRADÍCIE VÝCHODU V POVODNEJ PODOBE PRE POTREBY SÚČASNÉHO ČLOVEKA

 TAICHI  DANÁ A QIKUNG  

   

Umenie TAICHI DANÁ a praktiky Qikung sú kultiváciou životnej energie - Qi  a schopnosti  ju zdokonaľovať – gong. Rozvíjanie doplnkovej energie  qi, ki, vjány, z potenciálneho stavu do stavu realizácie začína z jemného a pomalého osvojovania si novej vlastnosti vedomia, ktorou je prijímanie vlastných hmatových vnemov. Ako narastá intenzita prejavenia sa Qi, narastá aj dynamika tréningov.

Bázou qikung  je hľadanie a objavovanie príjemného pocitu potešenia a jeho rozvinutie do maximálnej možnej miery. Touto energiou prejavujúcou sa príjemnými pocitmi následne v rôznych charakteroch prenikáme do hĺbky organizmu, potom premývame celé telo, vnútorné orgány až do kostí a do každej bunky. Pocitmy príjemnosti - energiou Qi spájame celé telo do jednoty. Prehmatávaním, vnútorným kĺzaním, prenikaním do hĺbky organizmu sa vytvára telo pocitov. Telo pocitov rozvíjame vo viacerých charakteroch, v súlade s meridiánovým systémom.

Pri praktikách taichi  Daná vedieme príjemné pocity nájdené pri základnom qikung  a rozlievame ich do celého tela. Pri tom najpodstatnejšia nie je technika tréningu, ale stav človeka. Na tréningoch sa adepti učia  vchádzať do energetických stavov a nie napodobňovať  pohyby, dýchanie alebo postupy učiteľa. Tréning qikung vychádza z podstaty, esencie života. To znamená z návratu k harmonickému striedaniu  stavov tak, ako to učí  všetky živé bytosti od ich narodenia príroda. Čínske príslovie hovorí: "Ak sa dvere pravidelne  nepoužívajú, tak zhrdzavejú pánty". Práve  asymetrické zablokovanie človeka v niektorej z  funkčných fáz býva príčinou  degradácie človeka súčasnosti, vo väčšej miere ako kedykoľvek predtým v histórii ľudstva.

 Pri Qikung a Taichi Daná sa osvojuje umenie VCHÁDZAŤ DO ENERGETICKÝCH STAVOV. Stimulácia pri tom vychádza zvnútra organizmu. Trénujúci Daná pri tom sám seba  delí na jednotlivé stavy, podobne ako sa štiepi atóm  pri jadrovej reakcii. Objavuje sa pritom obrovské množstvo doplnkovej  energie.  Pri tréningoch sa telo pohybuje samé ako si želá podľa aktivity toho ktorého meridiánu. Pohyb môže byť rýchly, pomalý, plavný alebo prudký, v ľahu, stoji, v sede, alebo v dynamike. V prvom štádiu tréningov sa odstraňujú neduhy, problémy. Postupne sa zvyšuje životaschopnosť človeka, jeho odolnosť, adaptabilita. 
  
 Princípy tréningu:

 

Prvý princíp tréningu: Princíp potešenia                                                                                      

Každý pohyb sa uskutočňuje  s pocitom  radosti a potešenia, oduševnenia. Nevykonávajú sa mechaniké pohyby naučené kopírovaním. Pohyby sa od začiatku vykonávajú  v prepojení  na vnútorné prostredie. Na rozdiel od komerčne vyučovaných štýlov qikung, kde sa adepti učia napodobňovaním, a memorujú si formy kopírovaním vonkajších pohybov.  Oduševnenie svalov, šliach a vnútorných orgánov je nástrojom na ovplyvnenie silových  spojení medzi bunkami.

Druhé pravidlo: Vnímanie Teraz a Tu

Znamená bezprostredné vnímanie telom bez spoluúčasti umu. Trénujúci  čerpá novú energiu v momente, bez potreby času a priestoru.

Tretie pravidlo: Princíp polarizácie

Sú dve opozičné fázy, majú po dve variácie  a meridiánových fáz je 12. Každej zodpovedajú isté vlastnosti charakteru. Tieto zafarbenia, emocionálne  tonálnosti, sprevádzajú samotný tréning. Ten  nie je len o pozíciách a pohyboch, ale takisto  aj o charakteroch emócií, ktoré sa pri tom objavujú a udržujú.

 Štvrté pravidlo: Princíp neaktivity

Je to konanie bez úmyslu, plánovania alebo používania úsilia. Telo sa pohybuje ako voda, ktorá tečie voľne bez obmedzení a obchádza prekážky, na ktoré naráža. Pohyby vedie vnútorné pociťovanie energie.

CIELE TAICHI DANÁ A QIKUNG:

Rezultátom harmonického  rozvíjania Qi je zdravie  a pružnosť  ako telesná, tak aj duševná. Tréning  je profylaktkou aj terapiou  pôsobenia negatívneho stresu. Je nástrojom pretavia  "jedu" v "nektár".  

Pohyby tela sú vyjadrením vnútornej konfigurácie. Mnohí však začínajú opačne, pohybmi tela. Človek sa  takto zaoberá vnútorne  prázdnym pohybom. Na východe boli rozvinuté bojové umenia, školy yógy, meditácie, rôzne postupy sebaregulácie, zodpovedajúce zákonom mnohopolárnosti. Slúžili ako prostriedky na získanie doplnkových vlastností: energie Qi alebo KI, vjány,  prány, apány, samány, meridiánov, kundalíny, satori…

Dosiahnuť výsledky východného typu západnými lineárnymi metódami nie je možné. Pri tréningu východným spôsobom je možné  riešiť  problémy  smerom zvnútra, rozšírením vnútorných hraníc,  zapnutím  adaptačných mechanizmov na vonkajšiu zmenu. Jedným zo spôsobov  vnútornej reorganizácie je cesta Yógy, inou je cesta Taichi Daná a Qikung, každá má svoje výhody. Vždy však ide o vytváranie nových  vnútorných  vzťahov a rozvíjanie nových super-vlastností organizmu človeka.

Žijúcom majstrom Daná je profesor Lenský, autor školy mnohopolárnosti Talgar. Robert Urgela Qikung a Taichi Daná študuje od roku 2004.

 ČÍM JE TACHI DANÁ CHARAKTERISTICKÉ? ·       Návrat k prírode, harmonickosti a jednote všetkých fáz na mnohopolárnom princípe
·       Realizácia človeka z potencie nerozvinutého semiačka na skutočnéh, úplného človeka
·       Umenie zapínania  energetických fáz 6 dvojíc po spriaznených skupinách -12 fáz v harmonickom slede
·       Majstrovstvo zapínania stimulátorov v pohybe, nachádzajúc zdroj – meridián, ktorý rozlievame súčasne a všade do celého tela      ·     Taichi Daná nemá pevné, nemenné formy, vonkajší súper nie je v ňom zaujímavý, trénuje sa vňom reálna konkrétna životná               energia bez ezoterických abstrakcií.
   VÝHODY TRÉNOVANIA TAICHI DANÁ
·         ZDRAVIE - Organizmus človeka je založený na mnohopolárnych  princípoch  jednoty. Ochorenia sú symptómom narušenia     jednoty. Taichi Daná obnovuje potlačenú jednotu organizmu a posilňuje tým zdravie.
·         MLADOSŤ: Jednota je založená v mladom organizme dieťaťa a potláča sa rastom.
Taichi svojim princípom zjednocovania omladzuje a pomáha zachovávať mladosť.
·         ADAPTÁCIA: Taichi umožňuje rozvinúť adaptačné schopnosti a modifikovať sám seba pri zmene vonkajších podmienok.
·        KOMPENZÁCIA: Taichi Daná  umožňuje zharmonizovať sociálnu sféru človeka so zákonmi prírody. Kompenzuje jednostrannosť celodenného fungovania človeka. Pôsobí na charakter jeho  psychiky a rozvíja deficitné funkcie fyziológie.
·         EMÓCIE Taichi rozvíja vlastnosti orgánov priameho prijímania a oživuje emócie.
·         Taichi Daná je „Taichi starých čias“ ktoré zachováva Jednotu. Nedelí na priateľov a nepriateľov. Nepomôže získať prevahu, poraziť súpera, dominovať nad nepriateľom. Pomáha k tomu aby sme nepotrebovali prevahu na iným získavať, porážať súperov, alebo dominovať nad nepriateľom. Umožňuje sa aby svet sa okolo nás zmenil tak, aby už nebolo nepriateľov a súperov.