Global Solutions

Easy to Remember

Read more →

Vision. Mission. Strategy

Time To Change

More Info

SYSTÉM TALGAR SLOVENSKO

Návrat k pôvodnému zdroju

 ROČNÁ ŠKOLA YOGY A QIKUNG   
 

urgelar@gmail.com                           

   

Yoga MAI RAM  a Qikung v systéme Talgar sa líšia od súčasnej komerčnej scény východných praktík absolútne novým prístupom k človeku. Tým je návrat k prapôvodným zdrojom, reálnej práci s rôznymi druhmi energie: vjány,  prány, udány, samány a apány. Tréningy yogy sa uskutočňujú podľa prastarých princípov  árijských véd. Tréningy Qikung sa uskutočňujú podľa neskorších taoistických princípov, ktoré oživil pre prax profesor Lenský. Systémy yogy a qikung sú založené na princípe  nekonania WU WEI, bez učenia sa vonkajším podobám ktoré učiteľ učí, bez cvikov, bez napodobňovania pohybov učiteľa, bez pevných hraníc v pohybe. Tréning je tekutý a vláčny ako voda tečúca bez pevných hraníc. Princíp nekonia sa rozvíja súčasne v tele, duchu, energii bez oddeľovania. Podstatou praktík  je rozvíjanie stavov, 12 psycho emocionálnych zafarbení v súlade s cyklickosťou prírody. Zabezpečuje pevné zdravie a pozitívne cítenie. 

                                                                     

                                                                                                            

    

LETNÝ SEMINÁR YOGY - SUMARIZÁCIA  KURZU                        

urgelar@gmail.com  

                                                                                             

Tréning na báze kláštorných tradícií adaptovaný profesorom Lenským, v kláštoroch nazývaným Don Men, slúži na rozvíjanie zúženej amplitúdnosti organizmu a jeho prispôsobeniu súčasným zmeneným podmienkam života. Yga a Qikung novej éry sa venuje podstate človeka. Tou je jeho duch, ktorý nastavuje psychiku a zapína fyziologické procesy. Rozvíja hlboké, sýte a čisté emócie. Tréning má svoju statickú a dynamickú podobu.  Dynamické praktiky sa opierajú  o  telesnosť, hmat kinestetické vnímanie. Majú varianty jangové a jinové. Na semináre sa zosumarizuje  obsah polročného kurzu. Podrobne sa budeme venovať analýze a detailom tréningových metód, ich nuansám. Budeme sa venovať všetkým oporám organizmu a  pripravými tréningové plány pre domáce tréningy.


ANTISTRESOVÝ POBYT S EXKLUZÍVNYM REGENERAČNO RELAXAČNÝM PROGRAMOM 

urgelar@gmail.com  

                                                                     

V súčasnom svete s uponáhľaným štýlom života, vysokým životným tempom a vysokými požiadavkami na výkon, človek vypadáva zo stavu harmónie. Podľahnúc modernému štýlu života, rozbíja jednotu svojho tela, ducha a energie. Preto narastá potreba priniesť fyzický a duševný stav človeka späť do rovnováhy. Samotné tendencie súčasného welness industrie krásy a zdravia sú takisto výsledkom umelého oddelenia pôvodnej jednoty človeka. Preto moderný fitness, módna jóga, trendy wellnes, moderné aparáty ktoré masírujú, sauny s elektrickými pecami sú orientované komerčne a spotrebiteľsky. Ich prínos pre človeka je minimálne otázny. Oproti moderným a módnym trendom vo svete welness, stoja staré metódy našich predkov overené časom a unikátne svojou efektivitou. Svojim účinkom prenikajú do hĺbky organizmu, kde pôsobia ako protiváha stresových faktorov so širokospektrálnym účinkom na celý komplex našich funkcií.


LETNÝ TÁBOR MAI RAM YOGY S BHAGAVAN RAM A R.URGELOM

     urgelar@gmail.com  

                                                                               

Bhagavan Ram je nositeľom tradície MAI RAM a odovzdáva učenie guru Bhut Bhawan Anil Devrama z Varanasje, tradície strážcov ohňa Aghora a guru Mai Ram Devi. Bhagawan a Ram je učiteľ ktorý neučí  asány mechanicky. Pozná metódy ako žiaka stimulovať tak, aby sám  nachádzal klasické asány a pritom zapájal svoje vnútorné stimulátory. Nehovorí akú polohu treba robiť, ale čo treba hladať a cítiť. Adept yogy sa začne sám prirodzene pohybovať so zapojením vnútorných pocitov tak, že objaví asány v sprievode príjemného vnímania energie vjány. Významné miesto v jeho praxi zaujíma práca s pránou a mantrayoga - vnímanie vibrácie zvukov v jednotlivých častiach tela a aj mimo tela. Ide o hlbokú praktiku pôsobiacu na telo okolností človeka. Časť výuky vedie Robert Urgela zakladateľ systému Talgar na Slovensku, žiak profesora Lenského. 

         

 KURZ ZVUKOVEJ TERAPIE TIBETSKÝMI MISAMI                               

urgelar@gmail.com  

               

Pre koho je kurz určený?

Každému kto chce získať stabilné základy pre používanie tibetských zvukových mís. Pre záujemcov o metódy zvukovej terapie, pre začínajúcich alebo už praktikujúcich alternatívnych terapeutov, masérov, špecialistov v oblasti welness, zdravotnícky personál, súkromné osoby. Účastníci sa oboznámia s pôvodnou védickou koncepciou používania zvukov. Zároveň aj s výsledkami moderných vedeckých výskumov v oblasti pôsobenia zvuku na organizmus človeka. Osvoja si postupy uvoľnenia stresu, harmonizáciu, relaxáciu, stimuláciu samoliečebných a regeneračných procesov organizmu zvukom, ktoré prispievajú k zlepšeniu a udržaniu vyrovnaného psychického a telesného zdravia človeka. Dané postupy prispejú aj k osobnému rastu a seba rozvoju špecialistu - zvukového terapeuta.                           

         

KURZ TERAPEUT TRADIČNÝCH OZDRAVOVACÍCH PRAKTÍK ®                      

urgelar@gmail.com 

 

       

Ponúkaný vzdelávací program je zameraný na výučbu postupov slúžiacich reorganizácii vnútorných procesov organizmu v závislosti od jeho charakteru, za účelom aktivácie vlastných liečivých síl. S rôznymi charaktermi súvisia rôzne patologické stavy. V prvom rade je potrebné rozlíšiť jednotlivé fázové stavy človeka. Každá konkrétna fáza môže byť nepatologická alebo konfliktná vyvolávajúca dysbalancie. V rámci programu sa vyučujú prejavy a súvislosti  fázového charakteru človeka a jeho zdravia. Osvojuje sa  psychológia  patologických stavov a spôsoby jeho diagnostiky. Terapeuti získajú teoretické poznatky aké nástroje je možné použiť pre reguláciu stavu človeka a praktické návyky ako ich aplikovať. V procese poskytovaných procedúr a aktívnych tréningov sa formuje podstata človeka: jeho osobný fázový stav, ktorý zosúlaďuje jeho charakter, fungovanie fyziológie a emocionálne reakcie. Pritom sa  začnú strácať chorobné symptómy a príčiny problémov. 

    

 

WORKSHOPY

      urgelar@gmail.com                                                                                                                                                                                                      
Praktické workshopy sú venované špeciálnym programom. Sú určené laickej verejnosti, profesionálom, terapeutom, pacientskym združeniam... Výdobytky civilizácie prinášajú so sebou stratu harmónie a Jednoty človeka. Prejavuje sa to narušením fyzického alebo psychického zdravia. Človek s problémami má tendenciu hľadať riešenia mimo seba. Pre tých, ktorí sa rozhodli zobrať zodpovednosť za seba do svojich rúk, sú venované workshopy s témou liečebných aspektov praktík Východu. Hlavným obsahom výuky su praktiky pre odstránenie sebablokovania organizmu, oživenie všetkých vrstiev organizmu, pohybového aparátu, lymfaticého, krvného obehu, nervového systému, tráviaceho a endokrinného aparátu, a psychiky                                                                                       .

  

                                   

 TRÉNINGOVY TÁBOR S PROFESOROM LENSKÝM V KAUNASE 

     urgelar@gmail.com