Global Solutions

Easy to Remember

Read more →

Vision. Mission. Strategy

Time To Change

More Info

SYSTÉM TALGAR SLOVENSKO

Návrat k pôvodnému zdroju

SYSTÉM TALGAR SLOVENSKO

 YOGA QIKUNG A STARÉ TRADÍCIE VÝCHODU V POVODNEJ PODOBE PRE POTREBY SÚČASNÉHO ČLOVEKA

  7 PILIEROV

Zušľachťovanie vnútornej energie

Systém Talgar je komplexným, celostným systémom. Je praktikou ducha, tela a mysle človeka na mnohopolárnom základe. Znamená návrat ku koreňom, k pôvodnej podstate človeka. Princípy mnohopolárnosti sa nachádzali v indických, tibetských, čínskych, ťanšanských, altajských, japonských, kórejských... učeniach a praktikách o človeku. Systém Talgar je pre človeka zároveň novou nevyšliapanou cestou. Je esenciou všetkých funkčných systémov starého orientu v novom duchu, zohľadňujúc osobitosti človeka západného charakteru. Každý máme potenciálnu možnosť rozvinúť svoje vnútorné videnie, počutie, hmat, kinestetické vnímanie čuch a chuť. Je to 5 klasických prán doplnených o vnímanie pohybu organizmu. Rozvíjanie 6 druhov prán - ŠASTA TANMATRA je základom systému Talgar cestou Yogy, cestou Qikung a aj cestou Dynamického štlu Daná. Každý spôsobstimulácie má svoje nenahraditeľné výhody.Doplnková energia chi nemá farbu,chuť ani iné vlastnosti, podľa ktorých by sme ju vedeli rozlíšiť. Zafarbovačom energií sa stávajú  pocity rozvinuté na našich existujúcich  zmyslových  analyzátoroch. Tie isté receptory, ktoré slúžia na vonkajšie vnímanie, môžu slúžiť aj na vnímanie vnútorné. Tréningom sa osvojuje vnímanie podnetov pochádzajúcich z vnútorného prostredia. Rozvíjaním nad rámec zaužívaného vnímania bez ohľadu na to, ktorým vstupom sa realizuje,  vytvárame novú odozvu na neurónnom prostredí nášho mozgu. Odtiaľ vzniká spätná väzba do vonkajšieho sveta. Ide o formovanie energetického tela, tela jemnohmotnej tanmatry. Začne sa meniť držanie tela, vyrovnávajú sa vrásky, mení sa  celý výzor človeka, fungovanie vnútorných orgánov, celej fyziológie a jeho psychoemocionálnej bázy.  

 Rozvíjaním potenciálnych energetických vlastností  do reálnej podoby sa objavujú

  •          vnútorný hmat
  •          dýchanie a vnútorný čuch
  •          vnútorný sluch
  •          vnútorná chuť
  •          vnútorný zrak
  •          kinestetické vnímanie

Obrátením zmyslových  receptorov do svojho vnútra sa Vnútorný Kozmos stáva zreteľným. V tréningu sa všetky analyzátory sumarizujú, čím sa zosilňuje stimulácia energetických procesov. V systéme Talgar sa stimulujú všetky naše potenciálne opory.

KINESTETICKĚ VNÍMANIE:  je prvou oporou,  telo je podmienkou  rozvíjania nových vlastností

VNÚTORNÝ HMAT: znamená stimuláciu a rozvíjanie podkožného a svalového vnímania, čo sa nazýva KI, QI, VJÁNA, analógiou hmatu je vnímanie srdcového pulzu

VNÚTORNÝ ČUCH: je stimulácia analyzátorov čuchu, vytvárajúca PRÁNU, ide o  samopociťovanie dýchacieho procesu

VNÚTORNÝ SLUCH: sa stimuluje prostredníctvom fyziologických zvukov vo vnútri tela mantrami

VNÚTORNÁ CHUŤ: znamená stimuláciu receptorov chuti nachádzajúcich  sa v jazyku, priamym spôsobom.  Tieto specifické pocity sa rozlievajú a vedú do celého tela. Je to spôsob stimulácie lymfatického a endokrinního systému

VNÚTORNÝ ZRAK: rôznym energetickým fázam zodpovedá rôzne nastavenie zraku, znamená stimuláciu vnútorných analyzátorov videnia

INTELEKT: po zastimulovaní ostatných opôr nastáva formovanie nového intelektu, podvojné a lineárne myslenie sa začne meniť najprv na dialektické a postupne na cyklické, ktoré zodpovedá všetkým fázam energetického kolobehu.